„АГРИТОП“ EООД , е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131206095, със седалище и адрес на управление: София, ул. Хайделберг № 2, вх. Б.

Информация за контакти в „АГРИТОП“ EООД, относно опазване на личните данни на нашите потребители

„АГРИТОП“ EООД
Адрес: гр. София, ул. „Хайделберг № 2, вх. Б“
e-mail: info@agritop-bg.com

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

„АГРИТОП“ EООД е отговорен администратор на лични данни. Ние полагаме необходимите усилия да защитим Вашите данни като прилагаме подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане или преждевременно заличаване на информация. „АГРИТОП“ EООД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение. Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Този документ може да бъде отпечатан за справка чрез командата за печат в настройките на всеки браузър.

Видове събирани данни

Сред видовете лични данни, които този уебсайт събира самостоятелно или чрез трети страни, са: проследяващи устройства; данни за употреба; имейл адрес; първо име, фамилно име.

Пълни подробности за всеки вид събрани лични данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез специфични текстове с обяснения, показани преди събирането на данните.

Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от потребителя или, в случай на данни за употреба, събирани автоматично при използване на този уебсайт.

Освен ако не е посочено друго, всички данни, поискани от този уебсайт, са задължителни и непредоставянето на тези данни може да направи невъзможно предоставянето на услугите от този уебсайт. В случаите, когато този уебсайт изрично посочва, че някои данни не са задължителни, потребителите са свободни да не предоставят тези данни без последствия за наличието или функционирането на услугата.

Потребителите, които не са сигурни коя лична информация е задължителна, могат да се свържат със собственика.

Всяка употреба на бисквитки – или други следящи инструменти – от този уебсайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от този уебсайт, има за цел предоставянето на услугата, изисквана от потребителя, допълнително към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката за бисквитки.

Потребителите са отговорни за всяка лична информация на трети страни, получена, публикувана или споделена чрез този уебсайт.

Методи на обработка

Собственикът прилага подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неразрешен достъп, разкриване, модификация или неразрешено унищожение на данните.

Обработката на данните се извършва с използване на компютри и/или инструменти с информационни технологии, според организационни процедури и режими, стриктно свързани с посочените цели. Освен собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени типове лица, ангажирани с операциите на този уебсайт (администрация, продажби, маркетинг, правни въпроси, системна администрация) или външни страни (като доставчици на технически услуги на трети страни, куриерски компании, доставчици на хостинг, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени при необходимост като обработващи данни от собственика. Обновеният списък на тези страни може да бъде поискан от собственика по всяко време.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на собственика и на всяко друго място, където са разположени страните, участващи в обработката.

В зависимост от местоположението на потребителя, трансферът на данни може да включва прехвърляне на данните на потребителя в държава, различна от собствената му. За повече информация относно мястото на обработка на така прехвърлените данни, потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработката на лични данни.

Време за съхранение

Освен ако не е посочено друго в този документ, личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са събрани, и могат да бъдат съхранявани по-дълго поради приложимо правно задължение или въз основа на съгласието на потребителите.

Целите на обработката

Данните, свързани с потребителя, се събират, за да позволят на собственика да предоставя своята услуга, да спазва своите правни задължения, да отговаря на искания за изпълнение, да защитава своите права и интереси (или тези на своите потребители или трети страни), да открива всяка злонамерена или измамна дейност, както и за следните цели: анализи и управление на контакти и изпращане на съобщения.

Личните данни се събират за следните цели и с използването на следните услуги:

1. Анализи

Услугите, включени в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да бъдат използвани за проследяване на поведението на потребителя.

Google Analytics (Universal Analytics)

Google Analytics (Universal Analytics) е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Ireland Limited („Google“). Google използва събраните данни, за да проследява и анализира използването на този уебсайт, да подготвя доклади за дейностите му и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите в собствената си рекламна мрежа.

За да разберете повече за използването на данни от Google, консултирайте се с политиката за партньори на Google.

Обработвани лични данни: данни за употреба; проследяващи устройства.

2. Управление на контакти и изпращане на съобщения

Този вид услуга позволява управлението на база данни с имейл адреси, телефонни контакти или всяка друга контактна информация за комуникация с потребителя.

Тези услуги могат също така да събират данни относно датата и часа, когато съобщението е било видяно от потребителя, както и когато потребителят е взаимодействал с него, например като кликне върху включени в съобщението връзки.

Mailchimp (Intuit Inc.)

Mailchimp е услуга за управление на имейл адреси и изпращане на съобщения, предоставяна от Intuit Inc.

Обработвани лични данни: имейл адрес; първо име.

Място на обработка: Съединените щати – За да разберете повече за използването на данни от Intuit Inc., консултирайте се с тяхната Политика за поверителност и Политика за бисквитки.

Този уебсайт използва проследяващи устройства. За повече информация потребителите могат да се консултират с Политиката за бисквитки.

Допълнителна информация за потребителите

Правна основа за обработка

Собственикът може да обработва лични данни, свързани с потребителите, ако е приложимо едно от следните:

 • Потребителите са дали своето съгласие за една или повече конкретни цели.
 • предоставянето на данни е необходимо за изпълнение на договор с потребителя и/или за всякакви преддоговорни задължения;
 • обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което собственикът е подчинен;
 • обработката е свързана със задача, извършвана в обществен интерес или при упражняване на официална власт, възложена на собственика;
 • обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от собственика или от трета страна.

Във всеки случай собственикът ще помогне с удоволствие за разясняване на конкретната правна основа, която се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.

След изтичане на периода на съхранение личните данни трябва да бъдат изтрити. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данни не могат да бъдат упражнявани след изтичане на периода на съхранение.

Правата на потребителите въз основа на Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Потребителите могат да упражняват определени права относно техните данни, обработвани от собственика.

В частност, потребителите имат право да направят следното, доколкото това е разрешено от закона:

 • Да оттеглят своето съгласие по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработка на техните лични данни.
 • Да възразяват срещу обработката на техните данни. Потребителите имат право да възразяват срещу обработката на техните данни, ако обработката се извършва на правна основа, различна от съгласие.
 • Да получат достъп до своите данни. Потребителите имат право да научат дали данните се обработват от собственика, да получат разкритие относно определени аспекти на обработката и да получат копие от данните, които се обработват.
 • Да проверят и търсят корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Да ограничат обработката на своите данни. Потребителите имат право да ограничат обработката на своите данни. В този случай собственикът няма да обработва техните данни за никаква друга цел, освен за съхранението им.
 • Да получат изтриване на своите лични данни или по друг начин да ги премахнат. Потребителите имат право да получат изтриване на своите данни от собственика.
 • Да получат своите данни и да ги прехвърлят на друг контролер. Потребителите имат право да получат своите данни в структуриран, общоупотребим и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да ги прехвърлят на друг контролер без каквито и да било пречки.
 • Да подадат жалба. Потребителите имат право да подадат жалба пред компетентния орган за защита на данните.

Потребителите също така имат право да научат за правната основа за трансфери на данни в чужбина, включително към всяка международна организация, управлявана от международно публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за мерките за сигурност, предприети от собственика за защита на техните данни.

Детайли относно правото на възражение срещу обработката

Когато лични данни се обработват за обществен интерес, при упражняване на официална власт, възложена на собственика, или за целите на легитимните интереси, преследвани от собственика, потребителите могат да възразяват срещу такава обработка, като предоставят мотив, свързан с тяхното конкретно положение, за да оправдаят възражението.

Потребителите трябва да знаят, че обаче, ако техните лични данни се обработват за цели на директен маркетинг, те могат да възразяват срещу тази обработка по всяко време, безплатно и без да предоставят никакво оправдание. Когато потребителят възразява срещу обработката за цели на директен маркетинг, личните данни вече няма да бъдат обработвани за такива цели. За да научат дали собственикът обработва лични данни за цели на директен маркетинг, потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате тези права

Всички искания за упражняване на правата на потребителя могат да бъдат отправени към собственика чрез контактните данни, предоставени в този документ. Такива искания са безплатни и ще бъдат отговорени от собственика възможно най-скоро и винаги в рамките на един месец, като на потребителите се предоставя информацията, изисквана от закона. Всяка корекция или изтриване на лични данни или ограничение на обработката ще бъде съобщено от собственика на всеки получател, ако има такъв, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това се окаже невъзможно или включва несъразмерни усилия. По искане на потребителите собственикът ще ги информира за тези получатели.

Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от собственика в съда или в етапите, водещи до възможни правни действия, възникващи от неправилното използване на този уебсайт или свързаните услуги.

Потребителят декларира, че е наясно, че собственикът може да бъде задължен да разкрие лични данни по искане на публични власти.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатация и поддръжка, този уебсайт и всяка услуга на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с този уебсайт (системни дневници) или използват други лични данни (като IP адрес) за тази цел.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница и в рамките на този уебсайт. Силно се препоръчва редовно да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната част.

 

Дата на последна промяна: 15.05.2024